การตรวจราชการ การติดตาม และการประเมินผลการจัดการศัึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส)

||ดาวน์โหลดคู่มือ(รต.1)||:||สถานศึกษา(รต.2)||:||หน่วยงาน(รต.3)||

รอบที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ||สถานศึกษา||:||หน่วยงาน||
รอบที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) ระหว่างเดือน เมษายน 2562 – กันยายน 2562||สถานศึกษา||:||หน่วยงาน||แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจราชการ ตามหลักธรรมาภิบาล

ดูแผนภูมิสรุปและข้อความการตอบกลับ