วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยสร้างโอกาสให้เท่าเทียมกันบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม ความหลากหลาย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
 3. การส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. การจัดการศึกษาเพื่อสันติสุข
 5. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม
 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. พัฒนาหลักสูตรและประสบการณ์เรียนรู้
 4. จัดการศึกษาบนความหลากหลายและเท่าเทียม
 5. จัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขัน รองรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาส
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ