คำสั่ง คสช - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
? เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
? สั่งณ วันที่3เมษายน 2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
2. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
? เรื่องคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
? ประกาศณ วันที่7เมษายน 2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
? เรื่องการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
? ประกาศณ วันที่7เมษายน 2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
4. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่16/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรับรู้และความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ
? สั่งณ วันที่7เมษายน 2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
5. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่17/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
? สั่งณ วันที่7เมษายน 2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
6. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่18/2560
? เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
? สั่งณ วันที่7เมษายน 2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
7. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
? เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
? สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ?
? ประกาศณ วันที่11เมษายน 2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
8. หนังสือ ที่ ศธ 02133/1842
? เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
? และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
? ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ?
? วันที่25เมษายน2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
9. หนังสือ ที่ ศธ 02133/5950
? เรื่องการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด
? วันที่25เมษายน2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ?
10. หนังสือ ที่ ศธ 0206.5/ว 11
? เรื่องมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
? ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
? วันที่28 เมษายน2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
11. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 598/2560
? เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
? สั่งณ วันที่4พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
? เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค
? ประกาศณ วันที่4พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
13. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
? เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
? ประกาศณ วันที่4พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
14. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 613/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
15. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 614/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
16. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 615/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
17. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 616/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
18. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 617/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
19. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 618/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
20. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 619/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
21. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 620/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
22. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 621/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
23. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 622/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
24. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 623/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
25. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 624/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
26. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 625/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
27. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 626/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
28. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 627/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
29. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 628/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
30. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 629/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
31. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 630/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
32. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 631/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
33. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 632/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
34. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 633/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
35. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 634/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
36. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 635/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
37. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 636/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
38. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 637/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
39. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 638/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
40. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 639/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
41. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 640/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
42. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 641/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
43. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 642/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
44. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 643/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
45. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 644/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
46. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 645/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
47. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 646/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
48. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 647/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
49. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 648/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
50. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 649/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
51. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 650/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
52. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 651/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
53. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 652/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
54. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 653/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
55. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 654/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
56. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 655/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
57. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 656/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
58. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 657/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
59. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 658/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
60. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 659/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
61. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 660/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
62. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 661/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
63. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 662/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
64. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 663/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
65. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 664/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
66. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 665/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
67. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 666/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
68. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 667/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
69. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 668/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
70. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 669/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
71. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 670/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
72. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 671/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
73. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 672/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
74. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 673/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
75. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 674/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
76. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 675/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
77. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 676/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
78. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 677/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
79. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 678/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
80. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 679/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
81. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 680/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
82. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 681/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
83. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 682/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
84. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 683/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
85. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 684/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
86. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 685/2560
? เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
? สั่งณ วันที่8พฤษภาคม2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
87. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่ 748/2560
? เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ?
? สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
88. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 21/2560
? เรื่องการมอบหมายให้ข้าราชการไปปฎิบัติหน้าที่ ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
? สั่งณ วันที่1มิถุนายน2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
89. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ศธ 02133/2502
? เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
? สั่งณ วันที่2มิถุนายน2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
90. (เพิ่มเติม)คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่ 748/2560
? เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ?
? สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
91. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
? เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ?
? สั่ง ณ วันที่12 มิถุนายน 2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
92. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
? เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่2 ?
? สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 <คลิกดาวน์โหลด>
? ? ?
93. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
? เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ?
? สั่ง ณ วันที่13 กรกฎาคม 2560 <คลิกดาวน์โหลด>