กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส

1. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการศึกษา ดาวน์โหลด

2. ระเบียบ ก.ค.ศ. ดาวน์โหลด

3. คลังข้อกฎหมาย / สำนักงาน ก.พ.

3.1 ว5/2560 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3.2 การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา

3.3 แนววินิจฉัยของ ก.ค.ศ. โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์กล่าวโทษ

4. พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

5. คำสั่ง คสช. / ประกาศ ศธ. การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

6. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560