รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย นางอารีซา บอเถาะ

?

?????รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน?ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสมัครคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ที่ http://www.narapeo.go.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- ประกาศรับสมัคร

- แบบประเมินสมรรถนะจากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง

- แบบรายงานการประเมิน ข ประวัติและผลการปฏิบัติงาน

- ใบสมัคร ศน.สพป.

- ดาวน์โหลดใบสมัคร ศน.สพม.

?

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ

กำหนดสอบวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส