ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์
p210262


     แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วมารายงานตัวในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยรับรายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมนราทัศน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
     1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ชุด
     2. สำเนา ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. 7 ฉบับที่เป็นปัจจุบัน (28 กุมภาพันธ์ 2562) (รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ). จำนวน 1 ชุด
     3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (สำเนาหน้า - หลัง และยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (สำเนาหน้า - หลัง) (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
     5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จากสถานพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ