ประกวดราคาเช่ารายการ ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล(รถตู้) ด้วย e-bidding - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

thai gov
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ประกวดราคาเช่ารายการ ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล(รถตู้)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------------------

เรื่อง :   ประกวดราคาเช่ารายการ ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล(รถตู้)
วิธีการได้มา :   วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง :   1,188,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เอกสารดาวน์โหลด :   ดาวน์โหลดเอกสาร/รายละเอียด