ประกวดราคาซื้อรายการคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วย e-bidding - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

thai gov
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------

เรื่อง :   ประกวดราคาซื้อรายการคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วิธีการได้มา :   วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง :   699,700.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เอกสารดาวน์โหลด :   ดาวน์โหลดเอกสาร/รายละเอียด