ประกวดราคาซื้อรายการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วย e-bidding 187,700.00 บาท - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส

thai gov
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 4 รายการ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------

เรื่อง :   ประกวดราคาซื้อรายการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 4 รายการ)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีการได้มา :   e-bidding
ราคากลาง :   187,700.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เอกสารดาวน์โหลด :   ดาวน์โหลดเอกสาร/รายละเอียด