ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ด้วย e-bidding 1,075,800.00 บาท - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ศธ.จ.นราธิวาส

thai gov
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 13 รายการ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------

เรื่อง :   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 13 รายการ)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีการได้มา :   e-bidding
ราคากลาง :   1,075,800.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เอกสารดาวน์โหลด :   ดาวน์โหลดเอกสาร/รายละเอียด