จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสจำนวน 1 หลัง - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์

ประกาศจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสจำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 1,240,200 บาท  รายละเอียดเพิมเติม ดาวน์โหลดจากเอกสารนี้